Lámpara Espejo Sadira

Lámpara Espejo Sadira, luminaria LED para su hogar.